Головна сторінка

Статут організації

Положення про
колективне членство

Положення про
індивідуальне членство

Склад правління

Виконавча дирекція

Результати роботи

Контакти

Заява на вступ

Банківські реквізити

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням конференції

Протокол від 27 вересня 2016 року

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«ЛІКАРНЯНА КАСА «ДОПОМОЖЕМО СОБІ»

/нова редакція/1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація «Лікарняна каса «Допоможемо собі» (далі за текстом ГО) створене на основі єдності інтересів її членів з метою задоволення потреб у здійсненні заходів, спрямованих на покращення медичного забезпечення своїх членів у випадку їх захворювання шляхом медикаментозного, діагностичного, консультативного обслуговування та наданні послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків її членів.

ГО є неприбутковою організацією і не має на меті отримання прибутку.

1.2. Створення і діяльність ГО ґрунтується на добровільній участі, рівноправності її членів, самоуправлінні, законності та гласності.

1.3. ГО має статус юридичної особи і набуває цього права з моменту її державної реєстрації у встановленому законодавством порядку. Має право відкривати рахунки в банківських установах, має свою печатку, штампи, символіку та інші реквізити, які затверджуються правлінням ГО та реєструються у встановленому законодавством порядку.

1.4. ГО несе відповідальність за результати своєї діяльності, виконання взятих на себе зобов'язань перед учасниками і партнерами по укладених договорах. ГО має право від свого імені укладати договори, набувати особистих майнових і немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, арбітражному та третейському судах, бути засновником та учасником підприємств, установ, товариств, організацій, асоціацій, фондів, відкривати відділення та філії ГО.

1.5. ГО у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими нормативно-правовими актами, а також цим Статутом.

1.6. ГО не несе відповідальності по зобов’язаннях її членів, члени ГО не несуть відповідальності по зобов'язаннях ГО.

1.7. Повна назва: Громадська організація «Лікарняна каса «Допоможемо собі».

Скорочена назва: ГО «ЛК «Допоможемо собі»

1.8. Територія діяльності: Волинська область.

1.9. Юридична адреса: 43000 м. Луцьк, пр. Волі, 1а, тел. 72-12-03.


2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ГО

2.1. Основною метою діяльності ГО є надання членам ГО медичної допомоги в умовах ринкової економіки, шляхом використання коштів, які формуються за рахунок постійних їх внесків, а саме:

- медикаментозне забезпечення, лабораторно-діагностичне обстеження хворих в умовах лікарень та денних стаціонарів поліклінік;

- лабораторно-діагностичне обстеження амбулаторних хворих;

- медичне забезпечення хворих при викликах швидкої медичної допомоги.

2.2. Завданнями і напрямками діяльності ГО є:

- сприяння лікувально-діагностичним закладам у наданні своєчасної повноцінної медичної допомоги населенню;

- вивчення потреб закладів охорони здоров’я і сприяння їх функціонуванню;

- широке роз'яснення переваг членства в ГО по повноцінному, своєчасному медичному обслуговуванню;

- правовий захист членів ГО в ході лікувально-діагностичного процесу;

- домогтися раннього звернення до лікаря членів ГО по проблемах здоров’я, формування мотивації потреби у членів ГО профілактичних оглядів;

- допомога в освоєнні нових видів та способів лікування з використанням вітчизняного та закордонного досвіду;

- підтримка і впровадження прогресивних і ефективних технологій по медичному обслуговуванню населення.


3. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙОМУ В ЧЛЕНИ ГО, ВИБУТТЯ 3 ГО

3.1. Членство в ГО базується на добровільних засадах.

3.2. Членами ГО можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які досягли 18-річного віку та активно сприяють виконанню статутних завдань ГО.

3.3. Прийом в члени ГО здійснюється адміністративно-виконавчим органом на підставі письмової заяви. Членам ГО видаються членські квитки встановленого зразка.

3.4. Особи, що бажають вступити в ГО сплачують одноразово вступний внесок. Розмір вступного внеску визначається правлінням, що може переглядатися щорічно.

3.5. Члени ГО щомісячно вносять членські внески у розмірі, визначеному правлінням. Розмір членських внесків може переглядатися щорічно, в зв’язку із збільшенням вартості медичних послуг та медикаментів.

3.6. В разі членства в ГО батька або матері, діти до 18 років можуть отримати медикаментозне забезпечення або медичні послуги за членським квитком батька або матері.

3.7. При несплаті членом ГО членських внесків протягом 1 (одного) місяця, член ГО зобов'язаний повідомити про причину несплати, адміністративно-виконавчий орган ГО вирішує питання про подальше його перебування в членах ГО . Несплата більше 3-х місяців автоматично веде до виключення із членів ГО .

3.8. Вихід з числа членів ГО здійснюється на підставі письмової заяви члена ГО в адміністративно-виконавчий орган, про що він має бути повідомлений не пізніше 10 днів.

3.9. Підприємства, установи, організації всіх форм власності можуть сплачувати членські внески за працівників, які є членами ГО .

3.10. Вступний та членські внески поверненню не підлягають.


4. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ГО

4.1. Члени ГО мають право:

- отримувати своєчасне забезпечення медичною допомогою за рахунок коштів ГО у розмірах, встановлених правлінням ГО ;

- обирати і бути обраними до органів управління ГО ;

- отримувати інформацію про діяльність ГО ;

- вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи ГО ;

- вийти з числа членів ГО.

4.2. Члени ГО зобов’язані:

- дотримуватися вимог Статуту ГО;

- виконувати рішення органів управління ГО;

- своєчасно сплачувати членські внески.

4.3. Члени ГО несуть юридичну і правову відповідальність за дотримання вимог даного Статуту.

4.4. Членство в ГО може бути припинено внаслідок:

- виходу з ГО за власним бажанням;

- несплаті протягом 3-х місяців членських внесків;

- виключенням із членів ГО у зв’язку з діями, які суперечать статутним вимогам;

- ліквідації ГО .

4.5. Членство в ГО може бути поновлено за бажанням члена ГО , та у разі не заперечення дирекції ГО в поновленні. Для цього необхідно написати заяву, та сплатити членські внески за попередні періоди.


5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ГО. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

Органами управління ГО є : конференція, правління, виконавча дирекція.

І. КОНФЕРЕНЦІЯ ГО

5.1. Вищим органом управління ГО є конференція, на яку скликаються члени ГО в разі потреби, але не рідше одного разу на рік.

Для участі в конференції адміністративно-виконавчий орган формує список запрошених делегатів від членів ГО в кількості 100 чоловік, який затверджується головою правління. Список формується з представників найбільших колективних членів та найбільш активних індивідуальних членів.

Місце та час проведення конференції визначається Правлінням або виконавчим директором за погодженням з головою правління. Про місце і час проведення конференції делегати повідомляються не пізніше ніж за 10 днів до дня її проведення (лист, факс, ел.пошта, телефон тощо). Також оголошення про проведення конференції розміщується на сайті ГО.

5.2.Конференція може приймати рішення з будь-яких питань діяльності ГО.

До виключної компетенції належить:

- затвердження Статуту ГО , внесення до нього змін і доповнень;

- обрання правління та ревізійної комісії ГО;

- затвердження програм та визначення основних напрямків діяльності ГО;

- прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію ГО;

- призначення ліквідаційної комісії;

- затвердження положення про ревізійну комісію;

- прийняття рішення про відкриття відділень, філій, представництв ГО, затвердження їх Статутів (Положень).

Рішення конференції підлягають оприлюдненню протягом 30 днів з дня озвучення шляхом розміщення на сайті ГО.

5.3. Позачергова конференція може бути скликана на вимогу 2/3 від загального складу членів правління ГО . Конференція правомочна при наявності 50% делегованих членів ГО. Рішення приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості учасників, присутніх на конференції.

ІІ. ПРАВЛІННЯ ГО

5.4. Правління є виконавчим органом ГО. Після обрання конференцією правління, останні зі свого складу обирають Голову та його заступника (заступників).

5.5. Правління обирається у кількості 7 чоловік терміном на 3 роки.

5.6. Голова правління:

- здійснює керівництво правлінням ГО;

- представляє ГО у відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, громадянами;

- видає доручення членам правління ГО ;

- звітує перед конференцією про діяльність ГО .

5.7. Заступник голови правління виконує обов’язки голови правління в разі його відсутності.

5.8. До компетенції правління належить:

- внесення та розгляд конференції проектів та програм, пропозицій по основних напрямках діяльності ГО;

- організація виконання рішень конференції ГО;

- затвердження річних планів, звітів про їх виконання;

- скликання конференцій;

- призначення виконавчого директора та затвердження положення про адміністративно-виконавчий орган ГО;

- затверджує колективні та індивідуальні положенням «Про Членство в ГО , які встановлюють надання допомоги членам об’єднання;

- затвердження штатного розпису адміністративно-виконавчого органу;

- здійснення інших функцій, які не належать до виключної компетенції конференції;

- встановлення розміру вступних та членських внесків ГО;

- проведення закупівлі медикаментів для лікування членів ГО.

5.9. Засідання правління проводяться, як правило, один раз в квартал. Позачергове засідання правління скликається за ініціативи голови правління, голови ревізійної комісії, виконавчого директора ГО.

При необхідності голова правління може проводити дистанційне засідання правління (телефон, ел. пошта, Scype, Viber тощо). В такому випадку в протоколі правління зазначається вид комунікативного каналу, годину і дату контакту, результат голосування члена правління.

5.10. Засідання є правомочним якщо в ньому беруть участь не менше половини від загального складу його членів. Рішення приймаються більшістю голосів від присутніх членів правління. Якщо голоси розподілились порівну, тоді голос голови правління є вирішальним. В роботі правління бере участь виконавчий директор з правом дорадчого голосу.

Рішення правління підлягають оприлюдненню протягом 15 днів з дня озвучення шляхом розміщення на сайті ГО.

ІІІ. ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ

5.11. Для забезпечення поточної діяльності в ГО створюється адміністративно-виконавчий орган – виконавча дирекція на чолі з виконавчим директором. Члени адміністративно-виконавчого органу не можуть обиратися до правління та інших виборних органів ГО.

5.12. Адміністративно-виконавчий орган здійснює:

- облік членів ГО;

- видачу членських квитків членам ГО;

- перерахування коштів за придбані медикаменти, реактиви, шовні і перев’язувальні матеріали тощо, згідно лікарських призначень і вимог;

- працює згідно функціональних обов’язків, затверджених правлінням ГО.

5.13. Виконавчий директор відповідно до своєї компетенції:

- офіційно представляє ГО без довіреності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, а також у відносинах з іншими особами в Україні та в інших державах;

- укладає від імені ГО договори та інші правочини з урахуванням обмежень, встановлених Статутом або рішеннями Конференції, Правління;

- відкриває і закриває рахунки ГО в банках та інших фінансових установах, підписувати банківські та інші фінансові документи;

- забезпечуває виконання рішень і доручень керівних органів управління ГО;

- здійснює керівництво адміністративно-виконавчим органом ГО;

- організовує поточну діяльність ГО;

- подає на затвердження правління кошторис фінансово-господарських витрат ГО;

- приймає та звільняє членів адміністративно-виконавчого органу на підставі трудового договору (контракту) за погодженням з головою правління;

- здійснює інші повноваження щодо забезпечення діяльності ГО;

- організовує біжучу фінансово-господарську діяльність;

- має право призначати тимчасового заступника і видавати іншим особам довіреності на вчинення юридичних дій від імені ГО.

5.14. Правління ГО встановлює форми та розмір оплати праці членів адміністративно-виконавчого органу у відповідності з чинним законодавством України.

IV. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

5.15. Контролюючі функції в ГО здійснює ревізійна комісія. Ревізійна комісія обирається з числа членів ГО у кількості 7 чоловік терміном на три роки. Персональний склад комісії визначається конференцією. Член правління ГО не може входити одночасно і до складу ревізійної комісії.

5.16. Повноваження ревізійної комісії:

- проведення перевірок фінансово-господарської діяльності ГО;

- надання висновків за результатами перевірок та ревізій правлінню ГО для вжиття відповідних заходів.

5.17. Голова ревізійної комісії:

- керує роботою ревізійної комісії;

- скликає комісію на позачергове засідання.

5.18. Ревізійна комісія ГО збирається на чергові засідання один раз на рік, а в позачерговому порядку - на вимогу голови ревізійної комісії.

5.19. Засідання ревізійної комісії є правомочним, якщо в його роботі бере участь більшість членів від її загального складу. Рішення приймаються простою більшістю голосів.


6. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ГО ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

Члени ГО мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена ГО, Виконавчого директора, Правління або Конференції шляхом подання письмової скарги, а саме:

• на дії, бездіяльність або рішення члена ГО - первинна скарга подається до Виконавчого директора, який зобов'язаний отримати письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується, та протягом 20 (двадцяти) робочих днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржника. В разі відхилення скарги - повторна скарга подається до Правління, яке зобов'язане розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов'язковим викликом члена ГО, який скаржиться, а також члена ГО, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням - повторна скарга подається до Конференції ГО, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена ГО який скаржиться, а також члена ГО дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;

• на дії, бездіяльність або рішення Виконавчого директора - первинна скарга подається до Правління, яке зобов'язане розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов'язковим викликом члена ГО, який скаржиться, а також Виконавчого директора дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням - повторна скарга подається до Конференції, яка зобов'язана розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а також Виконавчого директора дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;

• на дії, бездіяльність або рішення члена Правління - первинна скарга подається до Виконавчого директора, який зобов'язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов'язковим викликом члена ГО, який скаржиться, а також члена Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Виконавчим директором - повторна скарга подається до Конференції, яка зобов'язана розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а також члена Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.

Скарга, яка потребує розгляду на позачерговій Конференції, є підставою для скликання такої Конференції протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги;

• на дії, бездіяльність або рішення Конференції ГО - до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.


7. МАЙНО ТА ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ГО

7.1. ГО може мати у власності грошові кошти та інше майно, необхідне для здійснення статутної діяльності.

7.2. Джерела формування майна та коштів ГО:

- вступні та членські внески членів ГО;

- благодійні надходження;

- надходження від проведення благодійних заходів;

- інші джерела, не заборонені законодавством України.

7.3. Майно та кошти ГО використовуються виключно для досягнення мети та завдань, поставлених перед ГО , виконання укладених договорів, а також для забезпечення власного функціонування у відповідності до рішень конференції. Кошти, отримані доходи (прибутки) або їх частина та інше майно ГО не можуть перерозподілятись серед її засновників(учасників), членів, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

7.4. Для більш ефективного і оперативного контролю за використанням коштів ГО голова правління ГО зобов'язаний на вимогу члена ГО надати йому повну інформацію про використання переданих ним в ГО коштів, або майна.


8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

8.1. Рішення про внесення до цього Статуту змін та доповнень прий¬мається на конференції, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 від числа осіб, що брали участь у голосуванні.


9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГО

9.1. Припинення діяльності ГО здійснюється у формі реорганізації чи ліквідації.

9.2.Реорганізація ГО проводиться за рішенням конференції. Активи ГО, в т.ч. кошти і майно, у разі її реорганізації передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

9.3. Ліквідація ГО проводиться за рішенням конференції ГО , а в інших випадках за рішенням суду.

9.4. Ліквідація ГО здійснюється ліквідаційною комісією, яка призначається органом, що прийняв рішення про ліквідацію.

9.5. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню ГО . Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно, здійснює необхідні розрахунки, складає ліквідаційний баланс і надає його органу, що призначив ліквідаційну комісію. При ліквідації ГО її активи, в т.ч. майно і кошти, зараховуються до доходу бюджету.

9.6. ГО вважається ліквідованим з дня виключення його з державного реєстру.

на головну
 
 Подяка за наданий хостинг Останні зміни:
Дизайн та розробка SAS © 2007 - SAS